Krongsap.com
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา   :: สรรหาสิ่งดีๆเพื่อการศึกษาไทย  ::เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือผู้ที่ต้องการจะศึกษาหาความรู้ให้กับตนเอง โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์และไม่คิดค่าบริการใด ๆ
จำนวนผู้เยี่ยมชม
สถิติ
สถิติเว็บไซต์
หางาน ตำแหน่งงาน Jobs Online
JOBSIAM.COM : Jobs Online
ดูอัลบั้มภาพอื่นๆในอดีตและปัจจุบันของอาจารย์ครองทรัพย์
 ประวัติโดยย่อ...อาจารย์ครอง 
 
  ชื่อ - สกุล               นายครองทรัพย์  สายสุวรรณ
  วัน เดือน ปีเกิด        22  กุมภาพันธ์  2507
  สถานที่เกิด             บ้านเชียงแก้ว  ตำบลจิกเทิง  อำเภอตาลสุม  จังหวัดอุบลราชธานี
  ที่อยู่ปัจจุบัน           358  หมู่  11  บ้านหนองเจริญ  ถ. สารคาม-วาปีปทุม  ต. แวงน่าง    
                               อ. เมือง  จ. มหาสารคาม  44000 
  โทรศัพท์                043-024699
   โทรสาร                 043-024699
  โทรศัพท์มือถือ        062-1957467
   ที่ทำงาน                โรงเรียนมหาวิชานุกูล  ต. แวงน่าง  อ. เมือง  จ. มหาสารคาม  44000         
                              โทรศัพท์  043-777981 , โทรสาร  043-777981
  ตำแหน่ง                ครู  
  วิทยฐานะ              ครูชำนาญการพิเศษ
  website               http://krongsap.mhwk.ac.th
  E-mail                  ajarnkrong@gmail.com  หรือ krongsap@mhwk.ac.th
  ประวัติการศึกษา
                             จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 
                                     อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี
                             จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จากโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 
                                     อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
                             จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  สาขาช่างไฟฟ้า 
                                    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
                             จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง    
                                    วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
                             จบระดับปริญญาตรี  ปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)           
                                     โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
 
 
 
 
 
Copyright (c) 2007 By www.krongsap.com All rights reserved. : krongsap@mhwk.ac.th
  
Search In WWW Search In www.krongsap.com
เว็บไซด์ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ครองทรัพย์  สายสุวรรณ